Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с проведена  процедура за възлагане на обеществена поръчка по реда на Глава Осма “а”  от ЗОП с предмет: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ “Епископ К.Преславски”  публикуваме Класирането на участниците.

    Публикувано на 24/04/2013