Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Периодични доставки на  канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ”Епископ К.Преславски”

    Публикувано на 13/05/2013