Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Протокол  от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1254 от 05.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

    Публикувано на 25/08/2014