Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Документация за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: “Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 25/09/2014