Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране  на участниците    в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж -Добрич, структурно звено на ШУ”Епископ Константин Преславски”, съдържаща 5 обособени позиции”.

    Публикувано на 19/07/2013