Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование:”Предоставяне на застрахователна услуга за сключване на корпоративна застраховка “Живот и рента за служителите на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 09/08/2013