Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Подмяна на част от наличните дограми по сградите на ДИКПО-Варна”

    Публикувано на 28/10/2013