Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Изпълнение на проект: “Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда-Корпус 1 на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – І етап”

    Публикувано на 12/12/2013