Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-733/22.04.2014г.    за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Царев брод, Община Шумен, местност “Мезара”.    

    Публикувано на 25/04/2014