Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Изпълнение на проект: “Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда-Корпус 2 на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

    Публикувано на 10/07/2014