Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен” с регистрационен номер 9028412 в рубриката “ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ” на АОП от 17.04.2014.

    Публикувано на 16/05/2014