Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СЪОБЩЕНИЕ

    Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма “а” от ЗОП с наименование: “Изпълнение на строително-ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1” с регистрационен номер 9030104/05.06.2014  в рубриката Публични покани на АОП.

    Публикувано на 30/06/2014