Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    До всички заинтересовани лица: На 18.08.2014г. от 15:00ч. в Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” 115 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на компютърна техника с 5(пет) обособени позиции”

    Публикувано на 13/08/2014