Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • СЪОБЩЕНИЕ

    Заповед № РД-10-1010/19.05.2015г.  за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2.

    Публикувано на 19/05/2015