Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Tрети търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3

  Със Заповед № РД-10-219/04.04.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, със седалище: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, се открива процедура за провеждане на трети търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3.

  Начална тръжна цена: 13 867,20 (тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки) с ДДС;

  Дата, час и място на провеждане на търга: 16.04.2024 г. от 14:30 ч. в зала 05 на Корпус 1;

  Депозит за участие: 1 386,72 лв. (хиляда триста осемдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки). Заплащането на депозита става в брой, в касата на Корпус 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. и до 12:00 ч. на 16.04.2024 г. или чрез банков превод по банкова сметка: IBAN: BG 55 UBBS 8155 3120 0505 09; BIC: UBBS BGSF.

  Стъпка за наддаване: 138,67 (сто тридесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки).

  Оглед: Всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. и до 12:00 ч. на 16.04.2024 г. на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, в гараж разположен между Корпус 1 и Корпус 3 на Университета, след уговаряне на среща на телефон 0899/901-925.

  Получаване на заявления за участие: Всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. и до 12:00 ч. на 16.04.2024 г., в деловодството на Корпус 1, стая 124.

  Тел. за допълнителна информация: 054/830-356.


  Тръжната документация е безплатна, като образците на документите за участие и проекта на договора могат да бъдат изтеглени оттук.

  Публикувано на 08/04/2024