Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурния салон, разположен на първото ниво в спортния комплекс към учебния корпус на ДИКПО – Варна

  Със Заповед № РД-10-255/15.05.2024 г. на ректора Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурния салон, разположен на първото ниво в спортния комплекс към учебния корпус на ДИКПО – Варна, структурно звено на Университета, с административен адрес гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1, за срок 3 (три) години за ползването му съгласно неговото функционално предназначение.

  Начална цена за месечен наем 675,00 лева с вкл. ДДС.

  Депозит за участие в търга 200,00 лв., платим касово или по банкова сметка: IBAN:BG 53 STSA 9300 3106 8747 01; BIC: STSA BGSF; Банка ДСК АД.

  Стойността на тръжната документация е 12,00 лева с ДДС. Заплаща се в касата на ДИКПО – Варна или по горепосочената банкова сметка. Получава се от координатора на ДИКПО – Варна, всеки делничен работен ден от 9:00 до 16:00 ч. до 21.06.2024 г., след представяне на документ за закупуването ѝ или се изпраща на адреса, посочен от кандидата за негова сметка.

  Оглед на обекта – всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 21.06.2024 г. Заявления за участие в търга се подават и приемат в Корпус 1, стая 124 на адрес:

  гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. и до 12:00 ч. на 24.06.2024 г.

  Търгът ще се проведе на 24.06.2024 г. от 14:30 ч. в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1, на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска” № 115, кабинет № 05.

  Изисквания за участие: За участници, които са юридически лица или ЕТ е необходимо: да притежават актуална регистрация по Търговския закон; да нямат парични задължения към държавата; да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица по смисъла на цитираната наредба не могат да са самостоятелни участници в една и съща процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

  Допълнителна информация можете да получите всеки работен ден на тел. 054/830 356 или чрез следния електронен адрес: op@shu.bg


  Условията на търга и образците към утвърдената тръжна документация  могат да бъдат изтеглени от тук.

  Публикувано на 20/05/2024