Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3.

  Със Заповед № РД-10-098/06.02.2024 г. на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, се открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на строителна машина за полагане на термо и хидроизолация, марка Reactor, модел H-XP3.

  Начална тръжна цена: 19 260,00 лв. (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет лева) с ДДС;

  Дата, час и място на търга: 21.02.2024 г. от 14:30 ч. в зала 05 на Корпус 1;

  Депозит за участие: 1 926,00 лв. (хиляда деветстотин двадесет и шест лева)

  Заплащането на депозита става в касата на Корпус 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. и до 12:00 ч. на 21.02.2024 г. или чрез банков превод по банкова сметка: IBAN: BG55UBBS81553120050509; BIC: UBBSBGSF.

  Стъпка за наддаване: 192,60 лв. (сто деветдесет и два лева и 62 стотинки).

  Оглед: Всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. и до 12:00 ч. на 21.02.2024 г. на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, в гараж разположен между Корпус 1 и Корпус 3, след уговаряне на среща на телефон 0899 901925.

  Получаване на заявления за участие: Всеки работен ден от 10:00 ч. до 15:00 ч. и до 12:00 ч. на 21.02.2024 г. в деловодството на Корпус 1, стая 124.

  Телефон за допълнителна информация: 054/830-356.


  Тръжната документация е безплатна, като образците на документите за участие и проекта на договора могат да бъдат изтеглени от тук


  Резултати от проведения търг

  Публикувано на 26/02/2024


  Публикувано на 12/02/2024