Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Програми за конкурсен изпит за ОКС “Магистър”

  Държавна поръчка

   

  Факултет по хуманитарни науки

  Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и масови комуникации”

  Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Семиотика на културата”

  Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Редакторство и коректорство”

  Специалност “Българска филология” – Маг. програма “Лингвистика и библиотечно-информационни дейности”

  Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод”

  Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Езиково обслужване на туризма и бизнеса”

  Специалност “Английска филология” – Маг. програма “Англицистика и масови комуникации”

  Специалност “Немска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод”

  Специалност “Немска филология” – Маг. програма “Езиково обслужване на туризма и бизнеса”

  Специалност “Руска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод”

  Специалност “Руска филология” – Маг. програма “Езиково обслужване на туризма и бизнеса”

  Специалност “Турска филология” – Маг. програма “Лингвистика и превод”

  Специалност “Турска филология” – Маг. програма “Езиково обслужване на туризма и бизнеса”

  Специалност “Турска филология” – Маг. програма “Балканистика”

  Специалност “История” – Маг. програма “История на Югоизточна Европа”

  Специалност “История” – Маг. програма “Културно-историческо наследство и туризъм”

  Специалност “Археология” – Маг. програма “Археология”

  Специалност “Археология” – Маг. програма “Културно-историческо наследство и туризъм”

  Специалност “Журналистика” – Маг. програма “Фотография и реклама”

  Специалност “Връзки с обществеността” – Маг. програма “Фотография и реклама”

  Специалност “Връзки с обществеността” – Маг. програма “PR в публичната администрация”

  Специалност “Връзки с обществеността” – Маг. програма “PR – сценични изкуства”

  Специалност “Педагогика на обучението по история и география” – Маг. програма “Краезнание”

   

  Факултет по природни науки

  Специалност “Физика” – Маг. програма “Метеорология”

  Специалност “Физика” – Маг. програма “Астрофизика”

  Специалност “Физика” – Маг. програма “Медицинска физика”

  Специалност “Химия” – Маг. програма “Органична химия”

  Специалност “Химия” – Маг. програма “Екологична химия”

  Специалност “Химия” – Маг. програма “Екологични биотехнологии и контрол на храни”

  Специалност “Химия” – Маг. програма “Химични аспекти в растителната защита”

  Cпециалност “Медицинска химия” – Маг. програма “Медицинска химия”

  Специалност “Екология и опазване на околната среда” – Маг. програма “Управление и опазване на екосистемите”

  Специалност “Екология и опазване на околната среда” – Маг. програма “Екология на микроорганизмите, биотехнологии, пречистване и контрол”

  Специалност “Екология и опазване на околната среда” – Маг. програма “Биотероризъм и безопасност на храни”

  Специалност “Екология и опазване на околната среда” – Маг. програма “Екология на лечебните растения”

  Специалност “География и регионална политика” – Магистърска програма “Приложна география и географски информационни системи”

  Специалност “География и регионална политика” – Магистърска програма “Регионално развитие и туризъм”

  Специалност “Растителна защита ” – Маг. програма “Растителна защита”

  Специалност “Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда” – Маг. програма “Методология на обучението по химия и опазване на околната среда”

  Специалност “Педагогика на обучението по биология и химия” – Маг. програма “Дидактика на биологията и здравното образование”

  Специалност “Педагогика на обучението по география и биология” – Магистърска програма “География и интерактивно образование”

   

  Факултет по математика и информатика

  Специалност “Математика” – Маг. програма “Анализ”

  Специалност “Математика” – Маг. програма “Алгебра”

  Специалност “Математика” – Маг. програма “Стопанска математика”

  Специалност “Бизнес математика” – Маг. програма “Статистика и иконометрия”

  Специалност “Информатика” – Маг. програма “Мултимедийни технологии”

  Специалност “Информатика” – Маг. програма “Софтуерно инженерство”

  Специалност “Информатика” – Маг. програма “Софтуерни технологии”

  Специалност “Икономика” – Маг. програма “Управление на проекти и програми”

  Специалност “Икономика” – Маг. програма “Икономика и управление на бизнеса”

  Специалност “Икономика” – Маг. програма “Корпоративни финанси и счетоводство”

  Специалност “Педагогика на обучението по математика и информатика” – Маг. програма “Педагогика на обучението по математика”

  Специалност “Педагогика на обучението по математика и информатика” – Маг. програма “Педагогика на обучението по математика и информатика”

  Специалност “Педагогика на обучението по математика и информатика” – Маг. програма “Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии”

   

  Педагогически факултет

  Специалност “Социална педагогика” – Маг. програма “Социално консултиране”

  Специалност “Социални дейности” – Маг. програма “Регулиране и контрол в системата на социалните дейности”

  Специалност “Социални дейности” – Маг. програма “Социално прогнозиране”

   

  Факултет по технически науки

  Специалност “Комуникационни и информационни системи” – Маг. програма “Комуникационни и информационни системи”

  Специалност “Радиолокационна техника и технологии” – Маг. програма “Радиолокация и радионавигация”

  Специалност “Радиокомуникационна техника и технологии” – Маг. програма “Радиокомуникационна техника и технологии”

  Специалност “Сигналноохранителни системи и технологии” – Маг. програма “Сигналноохранителни системи и технологии”

  Специалност “Компютърни технологии за автоматизация на производството” – Маг. програма “Компютърни технологии за автоматизация на производството”

  Специалност “Геодезия” – Маг. програма “Геоматика”

  Специалност “Инженерна логистика” – Маг. програма “Инженерна логистика”

  Специалност “Системи за сигурност” – Маг. програма “Административна и организационна сигурност”

  Специалност “Системи за сигурност” – Маг. програма “Управление на кризи и реагиране при бедствия”

  Специалност “Системи за сигурност” – Маг. програма “Информационна сигурност”

  Специалност “Системи за сигурност” – Маг. програма “Защита на лични данни и класифицирана информация”