Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, ДМ08/2

  Наименование на проекта Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване
  Идентификационен номер ДМ08/2
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г.
  Консорциум ШУ „Епископ Константин Преславски”
  Период на изпълнение 13.12.2016 –  13.12.2018
  Цели на проекта  Основната цел на проекта е: да се проведат BVRI фотометрични наблюдения на избрани области на звездообразуване; да се обработят наличните наблюдателни данни на тези области, както и новите наблюдения, които ще бъдат получени по време на реализацията на проекта; да се получат криви на блясъка за дълъг период от време на няколко десетки звезди преди ГП.
  Основни дейности На базата на получените многоцветни криви на блясъка за дълъг период от време, диаграмите цвят-величина, SEDs фигурите и местоположението на изследваните звезди на двуцветната (JHK) 2MASS диаграма да бъде класифицирана тяхната променливост; да се дефинират физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в блясъка им; да се изследва връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействие на изследваните звезди с околозвездната среда и околозвездните дискове; да се търси периодичност в изменението на техния блясък.
  Резултати Получаване на многоцветни BVRCIC криви на блясъка на няколко десетки звезди преди Главната последователност; Определяне типа променливост на изследваните звезди; Дефиниране физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в техния блясък; Изследване връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействието им с околозвездната среда и околозвездните дискове, както и техните повърхнинни нееднородности; Изнасяне на доклади с резултатите от проведените изследвания на национални и международни научни форуми; Публикуване на статии с резултатите от проведените изследвания в рецензируеми астрономически списания с импакт фактор и/или импакт ранг.
  Финансиране 14 500 лв.
  Ръководител гл. ас. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  Изследователи ас. Теодора Атанасова – докторант (ДП Астрофизика)

  Теодор Миланов – студент в специалност „Астрономия и метеорология“

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4644

   

  Публикувано на 14/09/2020