Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Национална астрономическа обсерватория – Рожен – център за върхови постижения в астрономията,  ДО 02-85

  Наименование на проекта Национална астрономическа обсерватория – Рожен – център за върхови постижения в астрономията
  Идентификационен номер ДО 02-85
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”
  Процедура Програма „Капацитет”

  Центрове за върхови научни постижения – 2008 г.

  Консорциум Института по Астрономия – БАН – координатор;

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Института по Космически изследвания – БАН

  Цели на проекта Този проект е резултат от съвместното желание на астрономите в България – университетски преподаватели и академични изследователи, с общи усилия и на базата на съществуващите традиции и постижения да превърнем НАО-Рожен в Българския Астро-Център за върхови постижения (Българския Астро-ЦВП), с ключова роля в процеса на развитие и сближаване на българската астрономическа наука с целите на Европейската Научна Програма и на Европейското Изследователско Пространство.

  А. Задачи на национално ниво

  Подмяна на управляващата електроника на 2м телескоп с цел подобряване качеството на получавания наблюдателен материал.

  Закупуване и внедряване на по-съвременна наблюдателна апаратура, в частност ешеле-спектрограф, с цел разширяване обхвата на научната дейност чрез включване на нови научни задачи и нови методи на обработка и анализ.

  Засилване на сътрудничеството със СУ „Св. Климент Охридски“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“ с цел осигуряване на по-качествено обучение на студенти и докторанти по специалността астрономия.

  Създаване и поддръжка на електронен наблюдателен архив с цел интегриране с Европейската Виртуална Обсерватория.

  Развиване на активна публичната дейност с цел популяризация на астрономията и обогатяване културното ниво на нацията.

  B. Задачи на регионално ниво

  Разширяване и обогатяване на сътрудничеството със сродни институции в региона с цел по-ефективно изпълнение на наблюдателни програми изискващи добро покритие по дълга времева скала.

  Разработване и предлагане на по-привлекателни докторантски програми (на английски) и организиране на международни школи и квалификационни курсове (на английски) с акцент върху наблюдателната астрономия и съвременните методи за обработка и анализ с цел повече млади хора от съседните нам страни да посещават и работят в НАО.

  С. Задачи на европейско ниво

  Включване на 2м телескоп в европейската мрежа от оптически телескопи с размер на огледалото 2 до 4м, чието изграждане се планира в рамките на ASTRONET.

  Интегриране с OPTICON и ESO.

  Период на изпълнение 2011 – 2014 г.
  Изследовател от ШУ проф. дфн Диана Кюркчиева

   

   

  Публикувано на 14/09/2020