Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национално предпроектно проучване по проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и образование”, ДО 1-34

  Наименование на проекта Национално предпроектно проучване по проекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически център за изследвания и образование”
  Идентификационен номер ДО 1-34/08.04.2011
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2011 г.
  Консорциум ШУ „Епископ Константин Преславски”
  Период на изпълнение 2011 г.
  Цели на проекта  Независимо от едновековните традиции в обучението и подготовката на квалифицирани кадри и постигнатите в наши дни успехи в областта на научните изследвания, наблюдателната, образователно-квалификационната и популяризаторската дейност, Астрономията в България изпитва сериозни затруднения да задържи  добрите си специалисти у дома. Макар и признат лидер, особено в областта на звездната спектроскопия за региона, НАО-Рожен все още не може да заеме полагащото му се място в Европейското семейство на астрономическите обсерватории, оставайки по разбираеми причини извън обсега на големите европейски астрономически инициативи и структури  като  OPTICON и ESO.

  За да преодолеят съществуващите трудности, астрономите в България – университетски преподаватели и академични изследователи – се обединихме около идеята, с общи усилия и на базата на съществуващите традиции и постижения, да превърнем НАО-Рожен в съвременен научен и образователен комплекс с важна роля в процеса на развитие и сближаване на българската астрономическа наука с целите на Европейската Научна Програма и на Европейското Изследователско Пространство. Ключов момент в реализирането на тази амбициозна задача е модернизирането на наблюдателната апаратура в НАО.

  Основни дейности Основните дейности са реализирани в следните 4 направления:

          модернизиране и разширяване на наблюдателната инфраструктура. Доколкото астрономията е наблюдателна наука,  превръщането на НАО в основен компонент на бъдещата научна инфраструктура до голяма степен е в пряка зависимост от качеството и разнообразието на наблюдателния материал и от кръга задачи, които могат да бъдат   решавани с помощта на получените наблюдения.  В областта на спектралните изследвания, едно оптимално решение съобразено със спецификата на съществуващата инфраструктура е съоръжаването на 2м телескоп на НАО с високодисперсен спектрограф от типа FEROS. Тази амбициозна за българската астрономия задача  ще бъде реализирана в 3 основни етапи: организационна фаза, подготвителна и производствена фаза, пред експлоатационна и експлоатационна фаза. Финансирането на първата и част от втората фаза  е осигурено от НФ “НИ” по линия на проект BG-ASTRO-CE (ДО 02-85).  Дофинансирнето на втората фаза е обект на настоящия проект.  

           интегриране на локалната е-инфраструктура с националната и Европейската информационни мрежи С финансиране от НФ “НИ” (НИК-05) в НАО е изграден  компютърен клас с 10 работни места и център за архивиране на астрономически данни и сканиране на фотографски астрономически плаки. Тези модула са свързани в обща комуникационна мрежа с кулите, в които са разположени  четирите налични телескопа. Завършването на тази мрежа в технологичен план и свързването и с академичната информационна мрежа в България, която е регионален компонент на GEANT е една от целите на настоящия проект.

         разширяване и обогатяване на обучително-квалификационната дейност в областта на астрономията Опитът натрупан през последните години при работа със студенти (бакалаври и магистри) и докторанти показа, че студентските практики и квалификационни школи в НАО са  желана форма на обучение за младите хора. Възможността да се докоснат на живо до “тайните” на наблюдателната астрономия в един ранен етап от тяхното образование има почти магическо въздействие върху начина им на мислене и светоглед. Продължаването на тези форми на обучение и превръщането им в традиция  със сигурност ще доведе до засилване на интереса към астрономията и увеличаване броя на младежите избрали тази наука  за свое поприще.  Организирането на ежегодни  практики за студенти (бакалаври и магестри) и тематични школи за докторанти  е  една от целите на настоящия проект.

           изграждане  на административната структура на RACIO. Пускането в експлоатация  и успешното функциониране на една НИ от типа на RACIO изисква сериозна подготвителна работа.  Извършването  на тази подготвителна работа  е обект на настоящия проект.

  Резултати Предпроектно проучване на Консорциума РАЦИО, който ще управлява инфраструктурата „Регионален астрономически център за изследвания и образование” от Пътната карта на научната инфраструктура, чиято цел е модернизиране и разширяване на базата за астрономически наблюдения в България.
  Финансиране 240 000 лв.
  Ръководител за ШУ проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева
  Изследователи за ШУ доц. д-р Драгомир Вълчев Марчев

  доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7198

   

  Публикувано на 14/09/2020