Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Научно списание „Studia academica Šumenensia, НП 06/41

  Наименование на проекта Издаване на българско научно списание Studia academica Šumenensia
  Идентификационен номер НП06/41  12.09.2017
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания“
  Процедура Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.
  Период на изпълнение 21.12.2017 – 21.12.2018
  Цели на проекта  Проектът е насочен към финансиране на издаването на бр. 4 на научното списание на ФХН и КИА „Studia academica Šumenensia“. Представени са история на списанието, както и основните изисквания, специфики и процедури, свързани с публикуването в международното списание. Проектът визира финансовото осигуряване на рецензирането, редактирането, коректорските операции, компютърното форматиране и дизайн, изготвянето на корица и отпечатване на съответния брой.
  Резултати Отпуснатите финансови средства осигуриха осъществяването на всички процедури по подготовката и отпечатването на бр. 4 на списание “ Studia academica Šumenensia ”. Броят излезе на хартия в края на м. август 2018 г. Съществува и в електронен вариант.
  Финансиране 5829,60 лв.
  Ръководител за ШУ доц. д-р Иво Топалилов
  Изследователи Редакционна колегия:

  Румен Атанасов Ваташки     

  Стоян Витлянов Стоянов

  Андрей Лазаров Пантев

  Иван Йорданов Йорданов     

  Проф. дин. Иван Димитров Карайотов

  Светлана Йорданова Неделчева        

  Prof. R. Ross Holloway, USA  

  Prof. Hansjorg Ubl, Austria     

  Prof. Wolfgang Wischmeyer, Austria  

  Prof. Marion Mayer, Austria    

  Prof. Ioan Piso, Romania

  Prof. Mustafa Sayar, Turkey    

  Prof. Emine Tok, Turkey         

  Prof. Mateusz Zmudzinski, Poland      

  Prof. John Bodel, USA

  Prof. Andrew Poulter, UK

  Dr. Dan Dana, France

  Prof. Maria-Gabriella Parissaki,

  Dr. Ulrike Peter, Germany       

  Prof. Ruth Kolarik, USA         

  Prof. David Parrish, USA        

  Dr. Danijel Dzino, Australia    

  Prof. Stefan Karner, Austria    

  Prof. Grygorii Skundin, Russia

  Prof. Artur Błażejewski, Poland

  Dr. Stefan Pop-Lazić, Serbia   

  Dr. Archer Martin, Italy

  Prof. Angelos Zannis, Greece  

  Prof. Olivier Picard, France     

  Dr. Andreas Pulz, Austria        

  Prof. Adrian Robu, Romania

  Prof. Stephen Mitchell, UK

  Dr. Florian Matei-Popescu, Romania

  Уеб сайт http://sas.shu.bg/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7211

   

  Публикувано на 14/09/2020