Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите, НТС/АВСТРИЯ 01

  Наименование на проекта Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите
  Идентификационен номер НТС/АВСТРИЯ 01/ от 23.02.17
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Програми за двустранно сътрудничество 2016 – България – Австрия
  Консорциум Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия
  Период на изпълнение 2017 – 2019 г.
  Цели на проекта  Идеята на този проект е да редуцира сложността на по настоящем развитата теория на екстремалните стойности чрез развиване на гъвкави и ефективни методи за анализ и моделиране на екстремуми. По-специално, ние имаме идеята да построим, зависими от разпределението на наблюдаваните величини, сравнително устойчиви относно грешки техники за анализ на екстремалните стойности, които могат да се състоят от наблюдения със специфична форма на зависимост. Подобни изследвания биха намерили широко приложение във финансите и екологията.
  Основни дейности Изясняване на теоретичните основи на разглежданите модели

  Търсене на приложими оценки на екстремални стойности

  Теоретично изучаване на многомерни случайни суми

  Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH

  Резултати Намиране на приложими оценки на екстремални стойности,

  Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH

  Финансиране 19 000 лева
  Ръководител доц. д-р Павлина Калчева Йорданова
  Изследователи Gerhard Holzknecht – Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия, магистър
  Сайт на проекта https://pavlinakj.wordpress.com/2017/09/29/pavlina-jordanova/
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5081

   

  Публикувано на 14/09/2020