Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Разработка на нови методи и софтуер  за химическата и фармацевтичната  промишленост за компютърно  предсказване на нови химически  съединения  с определени  физикохимични свойства или с биологична активност, базирани на нови  алгоритми и паралелна обработка на информацията, FFNNIPO -12- 00985

   Наименование на проекта Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична-активност базирани на нови алгоритми и парaлелна обработка на информацията
  Идентификационен номер И01/7 FFNNIPO_12_00985 /2012‐2013
  Финансираща организация Министерство на образованието и науката
  Финансираща програма Фонд „Научни изследвания”, МОН
  Процедура Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2012 г.
  Период на изпълнение 01.01.2013 – 31.12.2013 г.
  Цели на проекта  Разработване на нов подход „Дескриптори на дескрипторите“ чрез компютърно подпомогнато определяне на структурата на неизвестно химическо съединение. Разработва се компютърно подпомогната структура въз основа на химическа информация.
  Основни дейности 1. Провеждане на изследвания с приложение на CTI молекулния индекс, предложен от проф. Бангов, за разпознаване на структури и заклъстиране на големи бази от химическа структурна информация.

  2. Разработване на метода на дескрипторните фингърпринти и приложен към система от алергени.

  3. Създаване на  програмния продукт FPQSAR за провеждане на изследванията по дескрипторните фингърпринти.

  4. Създаване на софтуерен продукт STRGEN, за генериране на 2D химични структури, по зададена информация.

  5. Използване на редица методи от хемоинформатиката за разпознаване на химични структури-алергени.

  Резултати За краткия срок от една година са разработени 2 софтуерни продукта: FPQSAR и STRGEN. Публикувани са 7 статии, всички в реферирани списания  (4 български и 3 чуждестранни с висок импакт фактор).
  Финансиране 80 000 лв.
  Ръководител проф. дхн Иван Петков Бангов
  Изследователи доц. д‐р Борислав  Панайотов Стоянов,

  доц. д‐р  Марина Николаевна Московкина, 

  доц. д-р Николай Тодоров Кочев,

  ас. Людмила  Христова Нанева,

   Веселина Христева Паскалева – докторант,

   Емил Петров – студент

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7209

   

  Публикувано на 14/09/2020