Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Учебни планове

  УЧЕБЕН ПЛАН  Област на висше образование:

  Професионално направление:

  Специалност:

  Форма:

  Образователно-квалификационна степен:

  Срок на обучение:

  семестъра

  Професионална квалификация:

  Обучението по учебния план започва през:

  /1 учебна година

  Код на учебния план:

  Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № /01.01.1970

  Дисциплина Семестър Кредити Хорариум Контрол Семестри, в които се изучава
  Общо Ауд. заетост ИРС СР
  Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ

  Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

  Кредити и хорариум на дисциплините
  Семестър Кредити Хорариум Седм. ауд. заетост
  Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
  Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
  Общо
  %
  Брой дисциплини и брой форми на контрол
  Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
  Общо Задължителни Избираеми Факултативни
  Общо
  %
  Забележка! При преброяването на дисциплините:
  • в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра);
  • в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

  Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

  Завършване на обучението
  № на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
  Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа