Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендии ПМС90

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90

  на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

  Обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г., в сила от 1.10.2000
  г. – попр., бр. 45 от 2.06.2000 г., изм. и доп., бр. 60 от 6.07.2001 г., в
  сила от 6.07.2001 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г.,
  изм., бр. 83 от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 101 от 29.10.2002 г., в сила
  от 29.10.2002 г.; изм. с Решение № 7622 от 18.07.2003 г. на ВАС на РБ – бр.
  67 от 29.07.2003 г., в сила от 29.07.2003 г. кн. 6/2000 г., стр. 82; кн.
  8/2001 г., стр. 39; кн. 4/2002 г., стр. 129; кн. 11/2002 г., стр. 182 т. 4,
  р. 1, № 160

  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

   ПОСТАНОВИ:

  Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението стипендии се отпускат на учащите се в редовна форма на обучение, както следва:

  1. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) студенти – български граждани, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 от Закона за висшето образование;

  2. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) докторанти – български граждани, приети на места, субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 4 от Закона за висшето образование;

  3. български студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна;

  4. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2001 г.) студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е изрично предвидено в тях;

  5. студенти и докторанти – чужденци, които постоянно пребивават в Република България, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда за българските граждани.

  (2) Студентите нямат право на стипендия, когато:

  1. прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
  а) повтарящите поради болест;

  б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

  в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;

  2. (попр. – ДВ, бр. 45 от 2000 г., по отношение на студентите чужденци, приети по актове на Министерския съвет, се прилага от II семестър на учебната 2000/2001 г., изм., бр. 30 от 2002 г.) средният им успех от предходните два семестъра, а за първата учебна година – от първия семестър, е по-нисък от добър 4,00.

  Чл. 2. (1) (Попр. – ДВ, бр. 45 от 2000 г., изм., бр. 60 от 2001 г.) Средствата за стипендии за студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 се определят по висши училища пропорционално на броя на студентите – български граждани и чужденци, приети по реда за български граждани, от редовна форма на обучение.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2002 г., в сила от 1.01.2002 г.) С бюджета на Министерството на образованието и науката ежегодно се утвърждават средствата за стипендии:

  1. за първата година от обучението на студентите, докторантите и специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 4, с изключение на студентите и докторантите, приети за обучение по актове на Министерския съвет;

  2. на студентите по чл. 5 и на докторантите по чл. 7, ал. 2.

  Чл. 3. (1) Стипендиите се отпускат поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно.

  (2) (Доп. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Стипендиите на чуждестранните студенти, на несемейните студенти без двама родители, на студентите инвалиди, на студентите с двама родители инвалиди, на студентите с един родител, който е инвалид и на студентките с деца до 6-годишна възраст се отпускат от началото на учебната година и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.

  (3) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Стипендии се отпускат без спазване на ограничението по чл. 1, ал. 2, т. 2 на:

  1. несемейните студенти без двама родители, студентите инвалиди и студентите с двама родители инвалиди, студентите с един родител, който е инвалид – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им;

  2. студентките с деца до 6-годишна възраст – от деня, следващ деня на преустановяване изплащането на парична помощ (обезщетение) за бременност, раждане и отглеждане на дете;

  3. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет, за първата година на обучението;

  4. чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

  (4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Стипендията по ал. 3, т. 2 се отпуска на бащата студент, когато майката е починала или на него е предоставено упражняването на родителските права.

  (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

  (6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2002 г., отм. с Решение № 7622 на ВАС на РБ, бр. 67 от 2003 г.).

  (7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

  (8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

  (9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Студентите у нас и в чужбина, които се дипломират преди срока по ал. 6, получават стипендии за времето до първата сесия за държавен изпит, но не повече от 3 месечни стипендии.

  (10) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.

  (11) (Предишна ал. 10 – ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Начислени, но неполучени стипендии, награди и помощи могат да се изплатят до 3 месеца считано от края на месеца, за който се полагат.

  Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2001 г.) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендия от студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на съответното
  висше училище.

  (2) Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия, задължително съдържат показателите „среден семестриален успех“ и „месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“.

  (3) Стипендията се отпуска със заповед на ректора от началото на втория и следващите семестри, с изключение на студентите по чл. 3, ал. 3.

  (4) Броят на стипендиите, които ще се отпуснат за съответния семестър, се обявява преди срока по ал. 1.

  (5) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.

  (6) Месечният размер на стипендията във висшето училище се определя от ректора по предложение на студентския съвет. Стипендията не може да бъде по-ниска от 50 лв. и по-висока от 90 лв. месечно.

  Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 1.10.2001 г.) Българските студенти, които се обучават в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна,
  месечният й размер е равен на 2,5 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

  Чл. 6. Стипендиите по чл. 5 се изплащат за 11 месеца от учебната година.

  Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) Българските докторанти, обучаващи се в Република България на места, субсидирани от държавата, получават месечни стипендии в размер 250 лв.

  (2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2001 г., в сила от 1.10.2001 г.) Българските докторанти и специализанти, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, получават стипендии съгласно условията на съответната междуправителствена спогодба. Когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската
  страна, месечният й размер е равен на 4 пъти базисния размер на дневните командировъчни пари за съответната държава при командироване на служители в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

  (3) При удължаване срока на докторантурата стипендия не се изплаща.

  Чл. 8. (1) Учащите се по чл. 1, ал. 1, т. 4 получават месечни стипендии, както следва:

  1. за студенти – в размер 90 лв.;

  2. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2002 г., в сила от 1.01.2003 г.) за докторанти и специализанти – в размер 210 лв.

  (2) Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника на висшето училище.

  (3) Чуждестранните докторанти и специализанти получават стипендия до края на месеца, в който изтича срокът на докторантурата или специализацията. Те не получават стипендия при удължаване срока на докторантурата и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

  Чл. 9. (1) Ректорът може да отпуска на студенти награди и помощи в размер до 200 лв., както следва:

  1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

  2. помощи при тежко материално състояние.

  (2) Наградите и помощите по ал. 1 се отпускат еднократно за една учебна година.

  (3) Общата сума на наградите и помощите по ал. 1 е до 10 на сто от одобрените с бюджета средства за изплащане на стипендии.

  Чл. 10. Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите може да отпуска ежегодно на българските студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в чужбина на обявените от Министерството на образованието и науката места, еднократни помощи в размер до 400 щатски долара. Средствата за изплащане на помощите се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

  § 2. В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца суми от: заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

  § 3. Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.

  § 4. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

  § 5. Студенти, докторанти и специализанти, напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение на случаите по здравословни причини, дължат връщане на получените суми за стипендии.

  § 6. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 7. Стипендиите на студентите за особени дарования, учредени с отделни актове на Министерския съвет, се определят в размер 95 лв.

  § 8. Стипендията на името на акад. Иван Дуйчев, учредена с Решение № 147 на Министерския съвет от 1987 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1987 г.; изм., бр. 98 от 1990 г. и бр. 83 от 1994 г.), се определя в размер 95 лв.

  § 9. (Отм. – ДВ, бр. 83 от 2002 г.).

  § 10. Стипендиите на курсантите от висшите военни училища на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се отпускат при условия и по ред, определени от съответните министри.

  § 11. Отменя се Постановление № 206 на Министерския съвет от 1994 г. за държавните стипендии на студентите, аспирантите и специализантите (обн., ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1995 г., бр. 79 от 1996 г., бр. 79 от 1997 г. и бр. 5 и 83 от 1999 г.).

  § 12. (Попр. – ДВ, бр. 45 от 2000 г.) Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2000 г. Разпоредбата на чл. 1, ал. 2, т. 2 по отношение на студентите чужденци, приети по актове на Министерския съвет, се прилага от II семестър на учебната 2000/2001 г.

  § 13. Постановлението се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 8 от Закона за висшето образование.

  § 14. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  към Постановление № 63 на Министерския съвет от 15 март 2002 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 30 от 2002 г.)

  § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а § 4 – от 1 януари 2003 г.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  към Постановление № 184 на Министерския съвет от 19 август 2002 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ДВ, бр. 83 от 2002 г.)

  § 36. Отменя се § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г. и бр. 30 от 2002 г.), като до 1 януари 2003 г. паричната помощ за свободно наета квартира се изплаща за 10 месеца от учебната година в размер до 18 лв. месечно.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  към Постановление № 242 на Министерския съвет от 22 октомври 2002 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ДВ, бр. 101 от 2002 г., в сила от 29.10.2002 г.)

  § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на § 2, 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2002 г.