Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • 13th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE AND EXPO – SGEM 2013