Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • 13th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE AND EXPO – SGEM 2013