Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • 8-ма национална конференция по е-образование “ИКТ-осъзнатата необходимост за българското образование”