Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Покана за участие в индивидуални курсове по секторна програма “Грюндвиг” в Кипър и Италия