Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Седми национален семинар на тема “Интелектуалната собственост и дигиталните хора”