Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендиантска програма на правителсвото на Република Корея за магистри и докторанти

  Правителството на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” или научна степен „Доктор”, считано от м. септември 2014 г.

  Условия за кандидатстване:

  За стипендиите може да се кандидатства пред Посолството на Република Корея в България, като по този начин ще можете да кандидатствате едновременно за  три университета. Също така може да кандидатствате и през конкретен университет в Република Корея, но в този случай кандидатурата Ви ще е ограничена само до един университет.

  Етапи на кандидатстването – чрез Посолството:

  1. 1-ви етап – подборът на кандидатите се извършва от Посолството на Република Корея в България;
  2. 2-ри етап – провежда се интервю на английски език с българо-корейска комисия;
  3. 3-ти етап – комисия от NIIED(National Institute for International Education) в Република Корея прави финална оценка за номинираните кандидатури.

  Краен срок за подаване на документи: 21 март, 2014 г.

  Крайните резултати ще бъдат оповестени до 1 май, 2014  г.

  Изисквания към кандидатите:

  1. Кандидатът и неговите родители трябва да бъдат български граждани.
  2. Кандидатът трябва да е в добро физическо и психическо състояние.
  • Кандидатите попълва собственоръчно изготвено медицинско свидетелство, като по-детайлен медицински преглед се извършва на следващ етап от NIIED
  1. Кандидатът трябва да е под 40г., считано към  1-ви септември, 2014 г.
  2. Кандидатът трябва да е придобил  своята  образователно-квалификационна степен „ Бакалавър” или „ Магистър” към 31-ви август, 2014 г.
  • Кандидатите за стипендия за  придобиване на степен „Магистър” трябва да са придобили съответно степен „Бакалавър” към 31-ви август, 2014 г.
  • Кандидатите за стипендия за придобиване на научна степен „Доктор” трябва да имат придобита степен „Магистър” към 31-ви август, 2014 г.
  • Кандидатите, които не разполагат с официален документ за придобита образователно-квалификационна степен, но очакват  такава до 31-ви август 2014 г., трябва да изпратят официален сертификат, свидетелстващ , че те очакват своята диплома в рамките на дадения срок.
  1. Кандидатът трябва да има среден успех от целия период на обучението си не по-нисък от 80/100 или 4.80/6.00/ вижте Приложение 7- GPA Conversion Table/.
  2. Стипендията се дава за всички специалности, предлагани от посочените университети/ вижте  http://studyinkorea.go.kr/en/main.do/ с изключение на тези с по-голяма от определената по GKS  продължителност.
  3. Не се изискват сертификати за владеене на английски или корейски език.
  4. През първата година кандидатът изучава само корейски език.

  *Изключения са кандидатите, които са държали изпита TOPIK,  Level  5 or 6

  Продължителност на програмата:

  Степен „Магистър” (01.09.2014 ~ 31.08.2017) : 1 г. обучение по корейски език + 2 г. магистратура

  Научна степен „Доктор” (01.09.2014 ~ 31.08.2018): 1 г. обучение по корейски език + 3 г. докторантура


  За повече информация:
  • Център за международно сътрудничество и проекти на ШУ (Кабинет 106 на Ректората)  – тел. 054 832 101
  • Суми Ким – Главен експерт в Посолството на Република Корея – тел. 02 971 2181  
  Публикувано на 15/04/2014