Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Студентска конференция с международно участие “45 години висше образование – Стара Загора”