Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПРИСЪЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН