Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности”

  курс № 0459

  Индивидуална такса за курсист – 50 лв.

  Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.

  Хорариум – 16 академични часа.

  Брой квалификационни кредити – 1.

  Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.

  Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански

  След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:
  https://goo.gl/forms/WST2wFfZIDyxWUAo2

  Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459
   

  Публикувано на 27/11/2018