Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Kурс за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител по математика”

  ДИКПО-Варна организира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител по математика”.

  Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления:

  Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.);

  Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.);

  Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.);

  Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител);

  в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.

  Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

  Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия ще се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.

  Форма на дипломиране – държавен практико-приложен изпит.

  Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.

  Такса – 412,50 лв. на семестър.

  Срок за записване – 15.01.1019 г.

  Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

  Публикувано на 27/11/2018