Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/

  Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
  Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук

  Документи за записване тук

  Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.

  Продължителност на обучението – 2 семестъра.

  Форма на дипломиране – държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.

  Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.

  Семестриална такса – 412,50 лв.

  Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.

  Срок за записване – 15.01.1019 г.

  КУРС №63 започва на – 19.01.1019 г.

  Публикувано на 28/11/2018