Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Курс “Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”.

  Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 01 – 02.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Предназначение: Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.

  Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.

  Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 047918

  Регистрационна форма

  Публикувано на 26/01/2019