Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Курс “Педагогическите умения на учителите”

  Курсът е подходящ за кандидати за ІV и V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 08 – 09.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Предназначение: за учители от двете степени на средното образование

  Анотация: Обосновават се теоретични модели и се провеждат упражнения за развитие на следните осем съществени и специфични педагогически умения: умение за целеполагане, умение за мотивиране на учениците, умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение, умение за индивидуализация и диференциация на обучението, умение за достъпно преподаване, умение за систематизиране на учебния материал, контролно-оценъчни умения и възпитателни умения.

  Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22ю

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 014218

  Регистрационна форма

  Публикувано на 26/01/2019