Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Квалификационен курс на тема: “Актуални аспекти на географското образование”

  Организационна форма: тематичен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 30-31.03.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Курсът е подходящ за за учители по География и икономика, които желаят да защитят ІV и V ПКС.

  Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева

  Анотация: Квалификационният курс анализира основните аспекти на съвременното географско образование в контекста на съвременните тенденции в географската наука и съвременния образователен процес. Има за цел да запознае учителите, които желаят да придобият пета и четвърта ПКС със същностните характеристики на съвременното географско образование и концептуалната рамка на географското образование в средното училище.

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 201218 

  Регистрационна форма

  Публикувано на 27/01/2019