Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • “Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.

  Организационна форма: Квалификационен курс

  Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1

  Време на провеждане: 03 – 04.04.2019

  Място на провеждане: ДИКПО – гр. Варна

  Предназначение: за директори и заместник-директори

  Анотация: Под управленско моделиране на професионалното поведение на учителите в курса се разбира създаване от ръководството на училището на ясна представа за желаното професионално поведение на учителите. От тази гледна точка професионалното поведение придобива характеристиките на управленска цел. Структурата на целта включва следните осем съществени и специфични педагогически умения на учителите: целеполагане, учебно мотивиране, взаимоотношения между учители и ученици, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контрол и оценка на учебните постижения, възпитание. Същността на уменията се анализира в контекста на връзката „управленско изискване – управленски контрол на изпълнението – управленски анализ на изпълнението“.

  Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев

  За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
  • всеки участник да попълни настоящата заявка
  • таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:

  SG Експресбанк

  Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22

  Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47

  За основание да се впише: Курс № 023418

  Регистрационна форма

  Публикувано на 15/01/2019