Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване от 23.08.2021 г.

  ШУ ”Епископ Константин Преславски” обявява  със Заповед № РД-10-398 от 20.08.2021 г. на Ректора открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обзаведено обособено помещение- Бюфет с обща закрита площ 30 кв. м., на партерния етаж  на Колеж – Добрич с административен адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12.

  Началната тръжна цена за годишен наем 1080,00 лв. с ДДС.  

  Депозит за участие в търга е 100.00 лв., внесен по банковата сметка на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в Райфайзенбанк – IBAN:  BG57RZBB91553120050509  и  BIC:  RZBBBGSF.

  Стойността на документацията за участие в търга е в размер на 5,00 (пет лева) лева се заплаща в касата на Колеж-Добрич, гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12

  Документацията се получава от касата на Колеж-Добрич – стая 209, всеки работен ден в часовете от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 21.09.2021 г. включително, след представяне на документ за нейното закупуване.

  Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до изтичане срока за подаване на заявленията за участие в търга от 10:00 часа до 14:00 часа.

  Заявленията за участие в търга се подават и приемат по реда и при условията, описани в тръжната документация, в деловодството на Университета в гр. Шумен,                                   ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1, стая № 124, от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до 21.09.2021 г., включително.

  Търгът ще се проведе при условията и по реда, посочени в тръжната документация, на 23.09.2021 г. от 15.00 ч. в зала № 05 в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1 в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по Търговския закон – важи само за участник – юридическо лице и ЕТ; Да нямат парични задължения към държавата; Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.

  Документация за участие

  Заповед за избор на изпълнител

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

  Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

  За контакти:  тел. 054/ 830 356;   e-mail: op@shu.bg

  Публикувано на 23/08/2021