Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява за търг с тайно наддаване от 01.11.2019 г.

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” обявява, че със заповед № РД-10-892 от 30.10.2019 г. на Ректора е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична държавна собственост (АДС № 2238 от 03.11.2009г.), представляваща Бюфет и открита свободна площ с обща площ 74 кв. м., находящ се в сутерена на сградата  на Корпус 1 на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, вдясно от централния вход на сградата.

  Предназначението на отдаваният под наем обект е за ползавен като търговки обект за обществено хранене „Бюфет“, в който да се извършва продажба на пакетирани хранителни продукти, закуски, сладкарски изделия, тонизиращи и безалкохолни напитки, като наемателят няма право да променя предназначението му.

  Начална тръжна цена за годишен наем е в размер на 3152.00, с вкл. ДДС.

  Депозитът за участие в търга е 350.00 лв., внесен по банковата сметка на                  ШУ „Епископ Константин Преславски“в Райфайзенбанк – офис Шумен, посочена в тръжната документация.

  Стойността на документацията за участие в търга е 10.00 лева и се получава от деловодството на Университета, в гр. Шумен, ул. „Университетска“ 115, Корпус 1,                   стая № 124, от 8.30 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. през работните дни, след представяне на документ за заплащането и́ по посочената банкова сметка на ШУ в Райфайзенбанк – IBAN:  BG57RZBB91553120050509  и  BIC:  RZBBBGSF.

  Оглед на отдавания под наем обект може да се извърши всеки работен ден до изтичане срока за подаване на заявленията за участие в търга от 10:00 часа до 14:00 часа, след предварително уведомление на телефон: 054/ 830 356.

  Заявленията за участие в търга се подават и приемат по реда и при условията, описани в тръжната документация, в деловодството на Университета в гр. Шумен,                                   ул. „Университетска“ № 115, Корпус 1, стая № 124, от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден до 02.12.2019 г., включително,

  Търгът ще се проведе при условията и по реда, посочени в тръжната документация, на 03.12.2019 г. от 15.00 ч. в зала № 05 в сградата на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Корпус 1, в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по Търговския закон – важи само за участник – юридическо лице или ЕТ; Да нямат парични задължения към държавата; В последните три години, считано до датата на подаване на заявление за участие в търга, да са извършвали поне една дейност, сходна с предмета на търга (т.е. стопанисване и управление на заведение за обществено обслужващи дейности с продажба на храни и хранителни продукти или стопанисване и управление на обект за производство или  търговия с хранителни продукти); Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.


  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  ТУК

  За контакти

  • Телефон: 054/ 830 356
  • E-mail: op@shu.bg
  Публикувано на 01/11/2019