Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обява за търг с тайно наддаване в К 2

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Червени ескадрони” № 22 за ползването му като Книжарница.

  Начална тръжна цена за годишен наем540.00  (петстотин и четиридесет) лева с вкл. ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 5 г

  Депозит за участие 54.00 (петдесет и четири) лева, платим по касово или по банкова сметка: IBAN: BG 57 RZBB 9155 3120 0505 09, BIC:    RZBBBGSF, Райфайзенбанк, офис Шумен

  Стойността на документацията за търга е  20.00 лева и се получава от деловодството (стая 124 на Корпус 1) след представяне на документ за заплащането й.

  Оглед на обекта всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч. в срок до 28.02.2019 г.

  Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска 115, Корпус 1 (стая 124) всеки работен ден  от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до  28.02.2019 г.

  Търгът ще се проведе в гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, Корпус 1 на 01.03.2019 г. от  15:00 часа, стая 05.

  Изисквания към участниците: Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон, да нямат парични задължения към държавата.

  Документация за участие

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  тук.


  Информация за търга
  • Телефон:  054/ 830 356;
  • www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”
  Публикувано на 29/01/2019 до 01/04/2019