Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Насоки според критериите за индексирано издание

  Декларация за авторство


  1. Списание “Любословие” приема текстове на български, руски, английски и немски език.
  2. Авторите предоставят в отделен файл на български език и английски език следната информация: име, фамилия; степен, звание; афилиация; e-mail адрес.
  3. Списанието приема текстове според посочените параметри за обем:
  • изследователскa статия – мин. 5500 думи – макс. 9000 думи
  • текстове за рубриката Класическо наследство – мин. 4000 думи – макс. 7000 думи
  • текстове за рубриката Академичен преглед – мин. 2000 думи – макс. 5000 думи.
  1. Статиите се допускат до печат след двойно анонимно рецензиране и редактиране от редколегията на изданието.
  2. Изисквания за оформление:
  • заглавието се изписва на езика на текста (български, руски или немски) и на английски език.
  • изследователските статии са придружени от абстракт и ключови думи на английски език.
  • текстовете за рубриките Класическо наследство, Документ и памет и Академичен преглед не включват абстракт и ключови думи на английски език.
  • страниците на предложените текстове не се номерират.
  1. Технически параметри:

  Заглавие – центрирано, шрифт Constantia 11, ALL CAPS Bold.

  Абстракт /Аbstract/ (след един празен ред) – обем мин. 120 – макс. 150 думи, шрифт Constantia 10 /Italic/.

  Ключови думи /Key words/ (на следващ ред) – шрифт Constantia 10 /Italic/, до 5 на брой.

  Текст (след един празен ред) – оформен според следните технически параметри:

  Page Setup:

  Margins: Top – 2.8 см; Bottom – 2.8 см; Left – 2.8 см; Right – 2.8 см.

  Paper Size: Envelop B5; Custom size: Width: 17.5 см;  Height: 25.0 см.

  Layout: Header: 1.4 см, Footer: 1.4 см.

  Format: Font – Constantia; Font Style – Regular; Size – 11

  Paragraph: Line Spacing All: 1; Alignment: Justified

  Spacing: Before – 0 pt. After – 6 pt.

  Line spacing – Multiple 1.15

  • Цитиране

  Изданието следва стила за цитиране APA. Цитати, надвишаващи четири печатни реда, се изнасят на нов ред – Constantia 10, Regular, justified, с отстъп отляво 0.5 см.

  В текста цитираните автори се отбелязват като:

  (Spasov, 2002, pp. 120 – 122); (Dobreva, Savova, 2009, p. 13).

  • Бележки

  Бележките се оформят под линия /Footnote/ в параметри: Constantia 9, Regular, justified; номерация – с арабски цифри.

  • References (Библиография)

  Оформяне по азбучен ред на цитираните автори (след един празен ред) – шрифт Constantia 10, Regular, justified. Източниците на кирилица се транслитерират в следните буквени съотвтствия, като се имат предвид и някои особености:

  А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, K = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, X = Н, Ц = ТS, Ч = СН, Ш = SН, Щ = SНТ, Ъ = А, Ь = Y, ЬО = YО, Ю = YU, Я = YА, Э = E. ы = Y,  ДЖ = DZH,
  ДЗ = DZ

  [Предаване на някои имена по традиция

  Собственото име България и имена, производни от него като Българска розаБългарски орел и др., се предават по традиция като Bulgaria, Bulgarska roza, Bulgarski orel.

   

  Модел за библиографско оформление

  • Монографии

  Anderson, B. (1991). Imagined Communities. London, New York: Verso.

  Savova, I. (2007). Text i vreme. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. [Савова, И. Текст и време. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007.]

  Dobreva, E., Savova, I. (2009). Tekst & diskurs. Terminologichen spravochnik. Faber: Veliko Turnovo. [Добрева, Е., Савова, И. Текст & дискурс. Терминологичен справочник. Фабер: Велико Търново, 2009.]

  • Периодични издания

  Fileva P. (2008). Kachestvo na upravlenieto na mediynite organizatsii. Medii i obshtestveni komunikatsii, 3. [Филева П. Качество на управлението на медийните организации. Медии и обществени комуникации, 3. http://www.media-journal.info]

  Gudikunst, W. B., Yang, S., Nishida, Т. (1987). Cultural Differences in Self-Consciousness and Self-Monitoring. Communication Research. SAGE, 14 (1), 7-34.

  Pileva, M. (2012). “Zemnite gradini na Bogoroditsa” – edna savremenna “Pesen na pesnite”. Literaturata, 12, 135. [Пилева, М. „Земните градини на Богородица“ – една съвременна „Песен на песните“. Литературата, 2012, 12, 135].

  • Сборници / Колективни томове

  Banton, M. P. (1996). The Actor’s Model of Ethnic Relations. In J. Hutchinson, A. D. Smith (Eds.) Ethnicity. Oxford, New York: Oxford University Press, 98-104.

  Daynov Е. (2002). Kakvi gi vizhdame? Obrazite na maltsinstveni i spetsifichni obshtnosti v Bulgaria v ogledaloto na mediite. In L. Kolova, М. Pancheva (Eds.). Tehnite glasove. Prisastvieto na maltsinstveni i spetsifichni obshtnosti v bulgarskite medii (kraya na 20 – nachaloto na 21 vek). Sofia: Tsentar za sotsialni praktiki, 31-53. [Дайнов, Е. Какви ги виждаме? Образите на малцинствени и специфични общности в България в огледалото на медиите. В: Л. Колова, М. Панчева (ред.). Присъствието на малцинствени и специфични общности в българските медии (края на 20-ти – началото на 21-ви век). София: Център за социални практики, 2002.]

  Faryno, J. (2014a). Mechite natsionalni ikoni. Balgarskata mechka (transl. from polish R. Chavdarov i D. Chavdarova). In V. Panayotov, D. Chavdarova, S. Sivriev (Eds.). Via signorum 1. Collected papers in honour of prof. Dobrin Dobrev. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 89-126.  [Фарино, Й. Мечите национални икони. Българска мечка (прев. от полски Р. Чавдаров и Д. Чавдарова). В: В. Панайотов, Д. Чавдарова, С. Сивриев (ред.). Via signorum 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, 89-126.]

  • Електронни източници

  Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page