Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за млади учени и постдокторанти

  Във връзка с решение на АС на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) от 25.01.2019 г., свързано с Решение № 577 от 17.08.2018 г. на Министерски съвет за стартиране на „Национална програма за финансиране на млади учени и постдокторанти“, Факултетът по технически науки (ФТН) на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за избор на млад учен или постдокторант във ФТН по националната програма. Повече информация за програмата, както и за правилата и критериите за разпределение на средствата в ШУ може да намерите тук.

  Условия за кандидатстване:

  Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен). Средствата ще бъдат използвани за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени във ФТН млади учени и постдокторанти. Назначените млади учени и постдокторанти трябва да работят в: приоритетните области на НСРНИ (2017-2030); тематичните направления на ИСИС 2020; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ); в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

  Програмата е за период от 3 години (2018-2020). Договорите и възнагражденията са само за извършване на научноизследователска дейност. Не може да има дублиране на заплащане за една и съща научноизследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

  Задължения на кандидатите:

  Извършване на научноизследавателска дейност и публикуване в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Web of Science и/или Scopus за срока на договора.

  Документи за кандидатстване за млад учен/постдокторант:
  • Заявление в свободен текст;
  • Aвтобиография (Еuropass формат);
  • Диплома за магистър/Диплома за ОНС „доктор“(копие);
  • Мотивационно писмо;
  • Списък с публикации и цитирания за периода 2015-2018 г.;
  • Списък с участия на научни форуми за периода 2015-2018 г.;
  • Списък с участия в научноизследователски проекти и научни програми за периода 2015-2018 г.;
  • Награди, грамоти (копия);
  • Работна програма (цел; задачи; етапи на изпълнение; резултати, свързани с изпълнение на индикаторите на програмата – не повече от 3 стр.) за период от пет месеца;
  • Попълнен формуляр с показатели за оценка.
  Срокове:

  Документи се приемат в стая 410 на Корпус 3 от 09:00 часа на 28.03.2019 до 16:00 часа на 10.04.2019 и се изпращат в електронен вид на e-mail: bedzhev@shu.bg

  Квота:

  По програмата ще бъдат финансирани един постдокторант или един млад учен от ФТН на ОТД в ШУ с месечно възнаграждение от поне 479 лв. за постдокторант и поне 479 лв. за млад учен със срочен договор за допълнителен труд в срок до 30.09.2019 г.

  Комисия за конкурса от ФТН, назначена със заповед ФД-02-06/18.02.2019 г.:

  Председател: проф. дтн Борислав Йорданов Беджев

  Членове:

  1. доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов
  2. доц. д-р Андрей Илиев Богданов
  3. доц. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов
  4. доц. д-р Христо Атанасов Христов
  5. преп. Румяна Веселинова Василева – млад учен, докторант
  Публикувано на 25/01/2019