Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Свободно място за асистент

   

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) в катедра “Педагогика на обучението по изобразително изкуство  и технологично образование” към Педагогическия факултет

  Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на публикуване в сайта на ШУ.

  Необходими документи:

  1. Заявление за кандидатстване (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
  4. Медицинско свидетелство;
  5. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  6. Заповед за отчисляване с право на защита (ако кандидатът е бил докторант и е отчислен с право на защита).

  Документи се подават в кабинет 107, Корпус 1 на ШУ.

  За информация: Валентина Георгиева

  Тел. 054/830 495, вътр. 203

  Публикувано на 26/02/2024