Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли конкурси

  Свободно място за асистент

  30/09/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Държавно управление) в катедра “Управление на системите за сигурност” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 10 от датата на публикуване […]

  Свободно място за асистент

  05/08/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) в катедра “Германистика” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: […]

  Свободно място за асистент

  25/07/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО – Варна. Срок за подаване на документи: 25 от датата на публикуване в […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) – един; главен асистент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.)

  03/06/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на […]

  Свободно място за асистент

  30/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Професионален практикум и преддипломен стаж) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 20 от датата на публикуване […]

  Свободно място за асистент

  30/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература – Руска литература на XIX век) в катедра “История и теория на литературата” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.37/17.05.2022 г.)

  17/05/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.37/17.05.2022 г.) за: доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг и контрол) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за […]

  Свободно място за асистент

  03/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по литература) в катедра “История и теория на литературата ” към Факултета по хуманитарни науки.. Срок за подаване на документи: […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.)

  15/04/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.)

  15/04/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление […]