Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Изтекли конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.)

  07/08/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр.62 / 14.07.2020 г.)

  14/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  10/03/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  10/03/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.)

  21/02/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. (обнародвани в ДВ, бр.15/21.02.2020 г.) със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.4/14.01.2020 г.)

  14/01/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/14.01.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) – един; доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – […]

  Свободно място за преподавател

  20/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за длъжността преподавател на ½ щат по Професионален практикум и Преддипломен стаж от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на […]

  Свободно място за преподавател

  20/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за длъжността преподавател по Спорт в катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет за обезпечаване на учебния процес за всички специалности на Шуменския университет. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: Заявление за кандидатстване […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.79/10.12.2019 г.)

  10/12/2019

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 97/10.12.2019 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност) – един. […]

  Свободно място за “асистент”

  03/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) в катедра “Химия” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: […]

  Свободно място за “асистент”

  03/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) в катедра “Химия” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: […]