Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Изтекли конкурси

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  10/03/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.4/14.01.2020 г.)

  14/01/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/14.01.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) – един; доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – […]

  Свободно място за преподавател

  20/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за длъжността преподавател на ½ щат по Професионален практикум и Преддипломен стаж от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на […]

  Свободно място за преподавател

  20/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за длъжността преподавател по Спорт в катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет за обезпечаване на учебния процес за всички специалности на Шуменския университет. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: Заявление за кандидатстване […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.79/10.12.2019 г.)

  10/12/2019

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 97/10.12.2019 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност) – един. […]

  Свободно място за “асистент”

  03/12/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия) в катедра “Химия” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.79/08.10.2019 г.)

  08/10/2019

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.79/08.10.2019 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един; доцент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висща и приложна геодезия) […]

  Свободно място за “асистент”

  01/10/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) в катедра “Математически анализ” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими […]

  Конкурс за главен асистент (обнародван в ДВ, бр.61/02.08.2019 г.)

  02/08/2019

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 61/02.08.2019 г.) за главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по немски език) – един, със срок 2 месеца от обнародването в ”Държавен вестник”. Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, […]

  Свободно място за “асистент”

  19/07/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) в катедра “Социална работа“ към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. […]

  Свободно място за “асистент”

  19/07/2019

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) в катедра “Социална работа“ към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. […]