Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли конкурси

  Свободно място за преподавател

  03/11/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) в катедра “Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.          Необходими документи: Заявление […]

  Свободно място за преподавател

  30/09/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на […]

  Свободно място за асистент

  29/09/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране) в катедра “Геодезия” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 25 дни от датата на […]

  Свободно място за асистент

  29/09/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) в катедра “Комуникационна и компютърна техника” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 25 дни от […]

  Свободно място за преподавател

  26/08/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по чужд език (немски език) от   професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки за всички специалности на ШУ, в катедра “Германистика” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 25 дни от датата на публикуване в […]

  Свободно място за асистент

  27/07/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Конкурс (обнародван в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.)

  09/07/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.) за: доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.)

  08/06/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за: главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (ПУНУП) – един, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един. Двата конкурса са със […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление на социални услуги) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Антична археология) в катедра “История и археология” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Антична археология) в катедра “История и археология” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване […]