Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Изтекли конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.)

  15/04/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/15.04.2022 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.21/15.03.2022 г.)

  15/03/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.21/15.03.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на технологичното обучение и професионалното образование) – един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (География […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.10/04.02.2022 г.)

  04/02/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури за учебната 2021/2022 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (обнародвани в ДВ, бр.10/04.02.2022 г.): Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.111/31.12.2021 г.)

  31/12/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.111/31.12.2021 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Комуникативно-компетентностен подход, мениджмънт на качеството на образователната дейност) – един, със срок за подаване на документи 3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.102/07.12.2021 г.)

  07/12/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.102/07.12.2021 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен немски език) – един. И двата конкурса […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)

  12/11/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.94/12.11.2021 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един; доцент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и […]

  Свободно място за преподавател

  03/11/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) в катедра “Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.          Необходими документи: Заявление […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр. 88 от 22.10.2021 г.) на конкурс за доцент

  22/10/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр. 88 от 22.10.2021 г.) на обявения конкурс за доцент (в ДВ, бр.84 от 08.10.2021 г., стр. 89, обявление № 662): текстът: „(Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска литература)“ да се чете: „(Литература на народите на Европа, Америка, […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.84/08.10.2021 г.)

  08/10/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.84/08.10.2021 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия […]

  Свободно място за преподавател

  30/09/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на […]

  Свободно място за преподавател

  30/09/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на […]