Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси

  Свободно място за асистент

  03/06/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика) в катедра “Предучилищно и начално образование” към Педагогически факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: Заявление […]

  Свободно място за асистент

  03/06/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) в катедра “Сигурност на информационни и комуникационни технологии” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 15 […]

  Свободно място за асистент

  03/06/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално напрашление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 41/10.05.2024 г.)

  10/05/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 41/10.5.2024 г.) за: професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)  – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент по област на висше образование 2. […]

  Свободно място за асистент

  29/04/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат  по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Най-нова българска литература) в катедра “История и теория на литературата” към Факултета по Хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 32/09.04.2024 г.)

  09/04/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 32/09.04.2024 г.) за: професор по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Библеистика – Нов Завет) – един, със срок на подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент по област на висше образование 4. Природни науки, […]

  Свободно място за асистент

  01/04/2024

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература) в катедра “Науки за образованието” към Колеж – Добрич. Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на […]

  Свободно място за асистент

  01/04/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) в катедра “Биология” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 3 месеца от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 20/08.03.2024 г.)

  08/03/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 20/08.03.2024 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. главен асистент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика […]

  Свободно място за асистент

  27/02/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки (Обща физика) в катедра “Физика и астрономия” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими […]

  Свободно място за асистент

  27/02/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки (Обща физика) в катедра “Физика и астрономия” към Факултета по природни науки. Срок за подаване на документи: 14 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими […]