Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси

  Свободно място за асистент

  29/05/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и информатика) в катедра “Алгебра и геометрия” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 15 дни от […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.42/12.05.2023 г.)

  12/05/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.42/12.05.2023 г.) за: професор по: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикален анализ) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент по: област на висше образование 6. Аграрни науки и […]

  Свободно място за асистент

  03/05/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) в катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: […]

  Свободно място за асистент

  03/05/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) в катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: […]

  Свободно място за асистент

  03/05/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) в катедра “Предучилищна и начална училищна педагогка” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: […]

  Свободно място за асистент

  03/05/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Пиано, Теория и методика на обучението по музика) в катедра “Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/04.04.2023 г.)

  04/04/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/04.04.2023 г.) за: главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогика на технологичната подготовка) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество) – […]

  Свободно място за асистент

  27/03/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) в катедра “Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: Заявление за […]

  Свободно място за асистент

  27/03/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½  щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика и логопедия) в катедра “Социална и специална педагогика” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 22/10.03.2023 г.)

  10/03/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/10.03.2023 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска философия) – един; главен асистент […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 22/10.03.2023 г.)

  10/03/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.22/10.03.2023 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на новобългарския книжовен език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Християнска философия) – един; главен асистент […]