Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2023 г.)

  09/02/2024

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, БР. 12/09.02.2023 г.) за: главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Пиано, Теория и методика на обучението по музика) – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. главен […]

  Свободно място за асистент

  29/01/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат  по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Антична археология) в катедра “История и археология” към Факултета по Хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта […]

  Свободно място за асистент

  29/01/2024

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат  по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Лексикология на съвременния български език) в катедра “Български език” към Факултета по Хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 1 месец от датата на публикуване в сайта […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 100/01.12.2023 Г.)

  01/12/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 100/01 .12.2023 г.) за:   професор по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. главен асистент по област […]

  Свободно място за асистент

  09/10/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО-Варна. Срок за подаване на документи: 25 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ. Необходими документи: Заявление […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 68/08.08.2023 г.)

  08/08/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 68/08 .08.2023 г.) за: доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – Екология на микроорганизмите и биотехнологии) – един, със срок на подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент […]

  Конкурси за докторски програми (обнародвани в ДВ, бр. 60 / 14.07.2023 г.)

  14/07/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2023/2024 г. (обнародвани в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.)

  14/07/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.) за: професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по литература) – един, със срок на подаване на документи 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент на ¼ щат […]

  Сбободно място за асистент

  30/06/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) в катедра “Технологично образование, предприемачество и визуални изкуства” към Педагогическия факултет Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]

  Свободно място за асистент

  30/06/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) в катедра “Сигурност на информационни и комуникационни технологии” към Факултета по технически науки Срок за подаване на документи: […]

  Свободно място за асистент

  30/06/2023

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“  по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) в катедра “Сигурност на информационни и комуникационни технологии” към Факултета по технически науки Срок за подаване на документи: […]