Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 27/02.04.2021 г.)

  02/04/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.27/02.04.2021 г.) за: професор по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита) – един; доцент по: област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един; […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.)

  09/03/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на дирижирането) – един; главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]

  Конкурси за докторанти (ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12 / 12.02.2021 г.)

  12/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 12/12.02.2021 г.) за:  доцент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един; главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един; […]

  Свободно място за преподавател

  29/01/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по химия), област на висше образование 1. Педагогически науки в катедра Химия към Факултета по природни науки на ШУ. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване в […]

  Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр. 111/31.12.2020 г.)

  31/12/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 111/31.12.2020 г.) за доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по руски език) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мартин Стефанов Базелков

  07/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Мартин Стефанов Базелков – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Анна Тихомирова […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.)

  17/11/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство) – един. доцент […]

  Свободно място за преподавател

  03/11/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]

  Свободно място за преподавател

  03/11/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]