Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурси

  Свободно място за асистент

  27/07/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.)

  09/07/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури за учебната 2021/2022 г. (обнародвани в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.) със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. […]

  Конкурс (обнародван в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.)

  09/07/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.57/09.07.2021 г.) за: доцент по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.)

  08/06/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за: главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (ПУНУП) – един, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) – един. Двата конкурса са със […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Управление на социални услуги) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в […]

  Свободно място за преподавател

  28/05/2021

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки,  професионално направление 2.2. История и археология (Археология – Антична археология) в катедра “История и археология” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 дни от датата на публикуване […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)

  14/05/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.40/14.05.2021 г.) за професор по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорска канцелария на ШУ, гр. […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 27/02.04.2021 г.)

  02/04/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.27/02.04.2021 г.) за: професор по: област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита (Биологична растителна защита) – един; доцент по: област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Системи за сигурност) – един; […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.)

  09/03/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 20 / 09.03.2021 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на дирижирането) – един; главни асистенти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]

  Поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730)

  19/02/2021

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прави следната поправка (обнародвана в ДВ, бр.15/19.02.2021 г.) в обнародвания конкурс за преобявяване на докторантури (ДВ, бр. 12/12.02.2021 г., с. 237, обявление № 730): думите докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки да се четат: докторска програма „Теория […]