Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси

  Свободно място за асистент

  30/09/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Държавно управление) в катедра “Управление на системите за сигурност” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 10 от датата на публикуване […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.)

  06/08/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални и културни аспекти на регионалното развитие) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 4. Природни науки, […]

  Свободно място за асистент

  05/08/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ½ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Немска литература) в катедра “Германистика” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: […]

  Свободно място за асистент

  25/07/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща, възрастова и педагогическа психология) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО – Варна. Срок за подаване на документи: 25 от датата на публикуване в сайта […]

  Свободно място за асистент

  25/07/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО – Варна. Срок за подаване на документи: 25 от датата на публикуване в […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за учебната 2022/2023 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) – един; главен асистент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.)

  03/06/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.41/03.06.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на […]

  Свободно място за асистент

  30/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Професионален практикум и преддипломен стаж) в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет. Срок за подаване на документи: 20 от датата на публикуване […]

  Свободно място за асистент

  30/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература – Руска литература на XIX век) в катедра “История и теория на литературата” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 […]

  Свободно място за асистент

  30/05/2022

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ на ¼ щат по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руска литература – Руска литература на XIX век) в катедра “История и теория на литературата” към Факултета по хуманитарни науки. Срок за подаване на документи: 10 […]