Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.)

  09/10/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.)

  07/08/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.70/07.08.2020 г.) за: доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна […]

  Свободно място за асистент

  27/07/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) в катедра “Геодезия” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/17.07.2020 г.)

  17/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.) за: професор по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление […]

  КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ (ДВ, БР.62 / 14.07.2020 Г.)

  14/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Свободно място за преподавател

  29/06/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) в катедра “ТОПО и ПУНУП” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.          Необходими документи: […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.)

  12/06/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) – един, на ½ щат; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични […]

  Свободно място за преподавател

  29/05/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Чуждоезиково обучение – Английски език) в катедра “Науки за образованието” към ДИКПО – Варна. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  10/03/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – […]

  Конкурси за доценти (обнародвани в ДВ, бр.20/10.03.2020 г.)

  10/03/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.20 / 10.03.2020 г.) за доценти по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – […]