Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурси

  Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр. 111/31.12.2020 г.)

  31/12/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр. 111/31.12.2020 г.) за доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по руски език) – един, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в […]

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мартин Стефанов Базелков

  07/12/2020

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки Кандидат: Мартин Стефанов Базелков – автореферат | EN Рецензии: проф. д-р Стефан Панайотов Русков | EN доц. д-р Анна Тихомирова […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.)

  17/11/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 98/17.11.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Арттерапия и социализация) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство) – един. доцент […]

  Свободно място за преподавател

  03/11/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ на ½ щат по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.)

  09/10/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 87/09.10.2020 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на […]

  Свободно място за асистент

  27/07/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент“ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия) в катедра “Геодезия” към Факултета по технически науки. Срок за подаване на документи: 20 дни от датата на публикуване в сайта […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/17.07.2020 г.)

  17/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 63/17.07.2020 г.) за: професор по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление […]

  КОНКУРСИ ЗА ДОКТОРАНТИ (ДВ, БР.62 / 14.07.2020 Г.)

  14/07/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.62/14.07.2020 г.) за учебната 2020/2021 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”: Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически […]

  Свободно място за преподавател

  29/06/2020

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността „преподавател“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) в катедра “ТОПО и ПУНУП” към Педагогическия факултет на ШУ. Срок за подаване на документи: 15 дни от датата на публикуване в сайта на ШУ.          Необходими документи: […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.)

  12/06/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) – един, на ½ щат; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.)

  12/06/2020

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.53/12.06.2020 г.) за: доцент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Стара българска литература) – един, на ½ щат; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични […]