Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурси

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/13.01.2023 г.)

  13/01/2023

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 4/13.01.2023 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;  доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, […]

  Конкурс (обнародван в ДВ, бр.98/09.12.2022 г.)

  09/12/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.98/09.12.2022 г.) за главен асистент на ¼ щат по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорска канцелария […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г.)

  14/10/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално […]

  Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.)

  06/08/2022

  Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.63/06.08.2022 г.) за: професор по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социални и културни аспекти на регионалното развитие) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; област на висше образование 4. Природни науки, […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за учебната 2022/2023 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование […]

  Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.)

  12/07/2022

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.54/12.07.2022 г.) за учебната 2022/2023 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:   Докторантура Форма на обучение Брой Докторска програма Управление на образованието  от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование […]