Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Студенти

  Студентски съвет

    Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на обучаващите се в ШУ “Епископ Константин Преславски”. Той се състои от представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на Университета. Студентският съвет приема правилник за организацията и дейността си и го представя на Академичния съвет на Университета. Академичният съвет може да възрази срещу […]

  Държавна изпитна сесия- графици

  Факултет по хуманитарни науки Факултет по математика и информатика Факултет по природни науки Педагогически факултет Факултет по технически науки Колеж – Добрич  

  Състав

  Председател: Павлин Иванов Кабинет: 306, Корпус 3 Телефон: 054/830 495 вътр. 151 Факултет по хуманитарни науки Таня Юлиянова Христова – 3. курс, БЕРЕ Георги Христов Ангелов – 1. курс, ИГ Деница Пламенова Панайотова – 3. курс, АФ Якуб Фахредин Емин – 4. курс, ИГ Айше  Метин Мустафа – 3. курс, ИГ Димо Йорданов Еремиев  – […]

  Правилник

  ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Студентския съвет (СС) в ШУ “Епископ Константин Преславски” в съответствие с Конституцията и Закона за Висшето образование в Република България, Правилника за устройството и дейността на ШУ и […]

  Студентски стипендии и специални стипендии

  График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020   https://eurostipendii.mon.bg/  

  Студентски стипендии и специални стипендии

  График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 -2020   https://eurostipendii.mon.bg/